18 Lis

Kultura-Przeciw-Przemocy

Dnia 14.11.2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się debata pn. Kultura Przeciw Przemocy, zorganizowana przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.

Uczestników powitała dyrektor stowarzyszenia Ewa Lichterowicz. Debatę otworzył prezydent miasta Ryszard Stefaniak a prowadziły ją Dominika Miedzińska – Golczyk i Maja Wyremblewska z Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Read More

02 Lis

Nabór na stanowisko superwizora

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej realizując zadanie pod nazwą Punkt Interwencji Kryzysowej dla Dzieci PIKUŚ, w projekcie pod nazwą „Wsparcie Rodziny – Jasne, że tak”, w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – SUPERWIZORA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zobacz

25 Wrz

Ważna informacja

Szanowni Państwo,

w Punkcie Interwencji Kryzysowej dla dzieci od 26.09.2016 r. działa telefon interwencyjny, pod numerem – 726 386 838.

 

13 Wrz

PIKuś ogłasza nabór na stanowisko prawnika

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej realizując zadanie pod nazwą Punkt Interwencji Kryzysowej dla Dzieci PIKUŚ, w projekcie pod nazwą „Wsparcie Rodziny – Jasne, że tak”, w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,  Poddziałanie  9.2.5 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – PRAWNIKA

Wymagania dotyczące wykonawcy:
O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają wykształcenie wyższe prawnicze
 • posiadają znajomość przepisów prawnych
 • posiadają doświadczenie w udzielaniu porad prawnych w zakresie: prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy
 • posiadają przeszkolenie w zakresie pracy z ofiarami przestępstwa
 • posiadają doświadczenie pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Ogólny zakres obowiązków wykonawcy:

 • Udzielanie porad prawnych na rzecz rodziny
 • Pomoc w sporządzaniu pism prawnych;
 • Wspieranie klienta w jego postępowaniu przed organem administracji lub sądem

Wymagane załączniki:

 1. oferta
 2. Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
 3. osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych);
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadany staż pracy i kwalifikacje;
 5. Oświadczenie o niekaralności;
 6. Oświadczenie o zatrudnieniu (wg załączonego wzoru);
 7. Oświadczenie o nie zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji RPOW
 8. Oświadczenie, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez zleceniodawcę.
 9. Ofertę należy złożyć w Częstochowskim Towarzystwie Profilaktyki Społecznej ul.Rejtana7b w Częstochowie
 10. TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa w dniu 26 września 2016 r. godz. 12:00.
 11. OGŁOSZENIE O ZAKWALIFIKOWANIU na w/w stanowiska nastąpi w terminie do dnia 30 września 2016 r. do godz. 15:00 na stronie CZTPS.
 12. Zamawiający  przewiduje podpisanie umowy cywilno – prawnej.

 

02 Wrz

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA DZIECI PIKUŚ już OTWARTY!

Od dnia 02.09.2016 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 oraz W sobotę od 10-14, w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” przy ul. Bardowskiego 60 w Częstochowie realizowany jest projekt Punkt Interwencji Kryzysowej dla dzieci „PIKUŚ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak”.
PIK daje możliwość dotarcia z pomocą do dzieci i ich bliskich dotkniętych przemocą, zaniedbaniem, sytuacją kryzysową, pozostawionych bez opieki dorosłego, narażonych na niebezpieczeństwo, potrzebujących krótkotrwałej pomocy i wsparcia do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej oraz będących w chronicznym kryzysie.
Dzieci korzystające z pomocy PIKu, będą miały możliwość zaspokojenia doraźnych potrzeb socjalno-bytowych (m.in. żywność, ciepły posiłek, możliwość kąpieli).Dzieciom i ich rodzicom czy też opiekunom dajemy możliwość korzystania z pomocy pedagoga, psychologa oraz w razie potrzeby konsultacji w formie pomocy prawnej. W sytuacjach wymagających schronienia dziecko zostanie umieszczone w hostelu gdzie zapewnimy mu całodobową opiekę, do momentu rozwiązania jego kryzysowej sytuacji.

12 Sie

Nowy konkurs w programie korekcyjno-edukacyjnym

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej zaprasza do składania ofert w ramach konkursu prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego, w celu wyłonienia dwóch osób do prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

09 Sie

Ruszyły nowe projekty

WOLĘ GRAĆ NIŻ BRAĆ

Projekt „Lepiej Grać niż Brać” współfinansowany jest ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2016 do 31.12.2016 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” przy ul. Bardowskiego 60 w Częstochowie.

Działania skierowane są do grup dzieci i młodzieży, które wychowują się w niekorzystnych warunkach rozwojowych, pochodzących z rodzin ubogich, dotkniętych wieloma czynnikami ryzyka. Projekt wzbogaci realizowane przez placówkę działania skierowane do naszych podopiecznych tj. dzieci i młodzieży przychodzącej na zajęcia do Świetlicy Socjoterapeutycznej, a znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także sporadycznie kontaktujących się z placówką, bądź przebywających na podwórkach w okolicach świetlicy tzw. dzieci ulicy i podopiecznych przebywających w Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystanek Bardo”.

RODZINA BEZ UZALEŻNIEŃ

Projekt „Rodzina bez Uzależnień” współfinansowany jest przez Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach.

Realizowany będzie w okresie od dnia 01.07.2016 do 31.12.2016 r.

Program ten stanowi uzupełnienie oferty dla dzieci i młodzieży pn. „Pomagamy Dzieciom Poznawać Świat bez Narkotyków”. Program ma na celu wzmocnienie i poprawę sytuacji rodzin w środowisku lokalnym. Podstawowymi beneficjentami zadania są młode osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz rodzice, którzy czują się bezradni wobec zachowań swoich dzieci.

W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia:

 • socjoterapia, terapia pedagogiczna;
 • grupy rozwoju osobistego;
 • zajęcia edukacyjne i warsztatowe z zakresu problemów uzależnień;
 • konsultacje i poradnictwo;
 • rodzinne zajęcia rekreacyjno – edukacyjne;
 • zajęcia ogólnorozwojowe i sportowe dla dzieci i młodzieży.
08 Sie

Bieg im. Marka Kotańskiego 2016

W ramach realizowanego przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej zadania publicznego pod nazwą „Biegnę po trzeźwe życie” w dniu 08. 10. 2016 r. odbędzie się III Bieg im. Marka Kotańskiego tj. maraton (42,180 km), bieg na 10 km oraz kilometrowy bieg dla najmłodszych.
W trakcie biegu na miejscu startu czyli przy Hali Sportowej Częstochowa na ul. Żużlowej odbędzie się piknik – zabawy dla najmłodszych, występy grup tanecznych, malowanie buzi itp.
Nasi podopieczni już trenują ale również uczestniczą w warsztatach edukacyjno – profilaktycznych, których celem jest dostarczenie wiedzy na temat środków psychoaktywnych oraz poszerzenie umiejętności poszukiwania alternatywnych form spędzania wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem na treningi biegowe.

Zapraszamy na 08. 10. 2016 r. do wspólnego biegania. Więcej szczegółów o warunkach uczestnictwa na stronie www.biegkotanskiego.cztps.eu

Projekt  jest finansowany przez Urząd Miasta Częstochowy.