13 Gru

Informacja o zakończeniu naboru na superwizora

Informujemy, że w dniu 30 listopada b.r. zakończono nabór i została wybrana oferta na stanowisko superwizora, w projekcie pod nazwą „Wsparcie Rodziny – Jasne, że tak” /zadanie pod nazwą Punkt Interwencji Kryzysowej dla Dzieci PIKUŚ/ w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

22 Lis

Dzień pracownika socjalnego

W dniu 21 listopada b.r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyło się spotkanie z okazji dnia pracownika socjalnego.

dzien_pracownika_socSpotkanie było okazją do uhonorowania zwycięzców konkursów „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” oraz „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”. W wydarzeniu uczestniczyła dyrektor Ewa Lichterowicz, na której ręce przekazano serdeczne podziękowania (List Prezydenta Miasta zob.) dla Kierownika i Wychowawców Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” za wypełnianie misji niesienia pomocy młodym mieszkańcom naszego miasta.

18 Lis

Kultura-Przeciw-Przemocy

Dnia 14.11.2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyła się debata pn. Kultura Przeciw Przemocy, zorganizowana przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.

Uczestników powitała dyrektor stowarzyszenia Ewa Lichterowicz. Debatę otworzył prezydent miasta Ryszard Stefaniak a prowadziły ją Dominika Miedzińska – Golczyk i Maja Wyremblewska z Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Read More

02 Lis

Nabór na stanowisko superwizora

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej realizując zadanie pod nazwą Punkt Interwencji Kryzysowej dla Dzieci PIKUŚ, w projekcie pod nazwą „Wsparcie Rodziny – Jasne, że tak”, w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – SUPERWIZORA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zobacz

25 Wrz

Ważna informacja

Szanowni Państwo,

w Punkcie Interwencji Kryzysowej dla dzieci od 26.09.2016 r. działa telefon interwencyjny, pod numerem – 726 386 838.

 

13 Wrz

PIKuś ogłasza nabór na stanowisko prawnika

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej realizując zadanie pod nazwą Punkt Interwencji Kryzysowej dla Dzieci PIKUŚ, w projekcie pod nazwą „Wsparcie Rodziny – Jasne, że tak”, w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,  Poddziałanie  9.2.5 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – PRAWNIKA

Wymagania dotyczące wykonawcy:
O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają wykształcenie wyższe prawnicze
 • posiadają znajomość przepisów prawnych
 • posiadają doświadczenie w udzielaniu porad prawnych w zakresie: prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy
 • posiadają przeszkolenie w zakresie pracy z ofiarami przestępstwa
 • posiadają doświadczenie pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Ogólny zakres obowiązków wykonawcy:

 • Udzielanie porad prawnych na rzecz rodziny
 • Pomoc w sporządzaniu pism prawnych;
 • Wspieranie klienta w jego postępowaniu przed organem administracji lub sądem

Wymagane załączniki:

 1. oferta
 2. Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
 3. osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych);
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadany staż pracy i kwalifikacje;
 5. Oświadczenie o niekaralności;
 6. Oświadczenie o zatrudnieniu (wg załączonego wzoru);
 7. Oświadczenie o nie zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji RPOW
 8. Oświadczenie, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez zleceniodawcę.
 9. Ofertę należy złożyć w Częstochowskim Towarzystwie Profilaktyki Społecznej ul.Rejtana7b w Częstochowie
 10. TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa w dniu 26 września 2016 r. godz. 12:00.
 11. OGŁOSZENIE O ZAKWALIFIKOWANIU na w/w stanowiska nastąpi w terminie do dnia 30 września 2016 r. do godz. 15:00 na stronie CZTPS.
 12. Zamawiający  przewiduje podpisanie umowy cywilno – prawnej.

 

02 Wrz

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA DZIECI PIKUŚ już OTWARTY!

Od dnia 02.09.2016 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 oraz W sobotę od 10-14, w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” przy ul. Bardowskiego 60 w Częstochowie realizowany jest projekt Punkt Interwencji Kryzysowej dla dzieci „PIKUŚ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak”.
PIK daje możliwość dotarcia z pomocą do dzieci i ich bliskich dotkniętych przemocą, zaniedbaniem, sytuacją kryzysową, pozostawionych bez opieki dorosłego, narażonych na niebezpieczeństwo, potrzebujących krótkotrwałej pomocy i wsparcia do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej oraz będących w chronicznym kryzysie.
Dzieci korzystające z pomocy PIKu, będą miały możliwość zaspokojenia doraźnych potrzeb socjalno-bytowych (m.in. żywność, ciepły posiłek, możliwość kąpieli).Dzieciom i ich rodzicom czy też opiekunom dajemy możliwość korzystania z pomocy pedagoga, psychologa oraz w razie potrzeby konsultacji w formie pomocy prawnej. W sytuacjach wymagających schronienia dziecko zostanie umieszczone w hostelu gdzie zapewnimy mu całodobową opiekę, do momentu rozwiązania jego kryzysowej sytuacji.

12 Sie

Nowy konkurs w programie korekcyjno-edukacyjnym

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej zaprasza do składania ofert w ramach konkursu prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego, w celu wyłonienia dwóch osób do prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.