25 wrz

Ważna informacja

Szanowni Państwo,

w Punkcie Interwencji Kryzysowej dla dzieci od 26.09.2016 r. działa telefon interwencyjny, pod numerem – 726 386 838.

 

13 wrz

PIKuś ogłasza nabór na stanowisko prawnika

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej realizując zadanie pod nazwą Punkt Interwencji Kryzysowej dla Dzieci PIKUŚ, w projekcie pod nazwą „Wsparcie Rodziny – Jasne, że tak”, w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,  Poddziałanie  9.2.5 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – PRAWNIKA

Wymagania dotyczące wykonawcy:
O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają wykształcenie wyższe prawnicze
 • posiadają znajomość przepisów prawnych
 • posiadają doświadczenie w udzielaniu porad prawnych w zakresie: prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy
 • posiadają przeszkolenie w zakresie pracy z ofiarami przestępstwa
 • posiadają doświadczenie pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Ogólny zakres obowiązków wykonawcy:

 • Udzielanie porad prawnych na rzecz rodziny
 • Pomoc w sporządzaniu pism prawnych;
 • Wspieranie klienta w jego postępowaniu przed organem administracji lub sądem

Wymagane załączniki:

 1. oferta
 2. Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
 3. osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych);
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadany staż pracy i kwalifikacje;
 5. Oświadczenie o niekaralności;
 6. Oświadczenie o zatrudnieniu (wg załączonego wzoru);
 7. Oświadczenie o nie zatrudnieniu w instytucji uczestniczącej w realizacji RPOW
 8. Oświadczenie, że oferowana usługa spełnia wymagania określone przez zleceniodawcę.
 9. Ofertę należy złożyć w Częstochowskim Towarzystwie Profilaktyki Społecznej ul.Rejtana7b w Częstochowie
 10. TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa w dniu 26 września 2016 r. godz. 12:00.
 11. OGŁOSZENIE O ZAKWALIFIKOWANIU na w/w stanowiska nastąpi w terminie do dnia 30 września 2016 r. do godz. 15:00 na stronie CZTPS.
 12. Zamawiający  przewiduje podpisanie umowy cywilno – prawnej.

 

02 wrz

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DLA DZIECI PIKUŚ już OTWARTY!

Od dnia 02.09.2016 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10-18 oraz W sobotę od 10-14, w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” przy ul. Bardowskiego 60 w Częstochowie realizowany jest projekt Punkt Interwencji Kryzysowej dla dzieci „PIKUŚ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) „Wsparcie rodziny – Jasne, że tak”.
PIK daje możliwość dotarcia z pomocą do dzieci i ich bliskich dotkniętych przemocą, zaniedbaniem, sytuacją kryzysową, pozostawionych bez opieki dorosłego, narażonych na niebezpieczeństwo, potrzebujących krótkotrwałej pomocy i wsparcia do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej oraz będących w chronicznym kryzysie.
Dzieci korzystające z pomocy PIKu, będą miały możliwość zaspokojenia doraźnych potrzeb socjalno-bytowych (m.in. żywność, ciepły posiłek, możliwość kąpieli).Dzieciom i ich rodzicom czy też opiekunom dajemy możliwość korzystania z pomocy pedagoga, psychologa oraz w razie potrzeby konsultacji w formie pomocy prawnej. W sytuacjach wymagających schronienia dziecko zostanie umieszczone w hostelu gdzie zapewnimy mu całodobową opiekę, do momentu rozwiązania jego kryzysowej sytuacji.