Pomagamy dzieciom poznawać świat bez narkotyków

„Pomagamy dzieciom poznawać świat bez narkotyków”

projekt dofinansowany w roku 2018 ze środków Gminy Miasta Częstochowy, realizowany w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Socjoterapeutycznej„ LUDKI Z BLASZANEJ BUDKI”.

Celem głównym programu jest zmniejszenie ryzyka uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży poprzez rozwój umiejętności społecznych
i emocjonalnych .

Program zawiera cykl zajęć socjoterapeutycznych, edukacyjnych, warsztatowych i indywidualnych, które mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego młodych osób zagrożonych narkomanią i innymi uzależnieniami.

Program zakłada, że nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wzrost poczucia własnej wartości, umiejętności komunikowania się, rozwiązywania problemów interpersonalnych, nabycie umiejętności zachowań asertywnych i zachowań zdrowotnych pozwoli dzieciom funkcjonować w środowisku bez sięgania po narkotyki.