ABC PACJENTA

  Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

  1. Lekarz lub terapeuta udostępnia dokumentację medyczną pacjenta do wglądu lub umożliwia sporządzenie odpisów lub kopii (nieodpłatnie).
  2. Udostępnianie dokumentacji następuje na wniosek: pacjenta (powyżej 16 roku życia), jego przedstawiciela ustawowego oraz osoby upoważnionej przez pacjenta lub uprawnionych podmiotów w rozumieniu odrębnych przepisów (sąd, prokuratura).
  3. Lekarz lub terapeuta jest zobowiązany wyjaśnić w sposób przystępny i zrozumiały treść wpisów zawartych w dokumentacji.
  4. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
  5. Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień udostępnia dokumentację medyczną również podmiotom i instytucjom wymienionym w art. 26 ust.3 pkt.1-11 oraz art.26 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta.
  6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
   – do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
   – poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
   – poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i za zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów dokumentacji.

  Informacja o trybie składania skarg, wniosków i zażaleń.

  W przypadku uznania, że naruszono prawa pacjenta, zaniedbano lub nienależycie wykonano przez pracowników Ośrodka świadczenie medyczne, naruszono praworządność lub interesy skarżących, pacjent lub osoba go reprezentującą może wnieść skargę, zażalenie lub wniosek. Skargi, wnioski i zażalenia mogą być wnoszone pisemnie (poczta, fax, droga elektroniczna) lub ustnie. Skargi pisemne osobiście dostarczane do:
  Kierownika Ośrodka, adres: ul. Rejtana 7B, 42-200 Częstochowa.
  W razie zgłoszenia skargi ustnie – na wniosek skarżącego sporządzany jest protokół z przyjęcia skargi.
  Skargę, wniosek lub zażalenie należy zgłaszać do: bezpośredniego przełożonego pracownika, którego skarga dotyczy lub Kierownika Ośrodka, adres: ul. Rejtana 7B, 42-200 Częstochowa,
  a także do:

  • Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, Warszawa, ul. Młynarska 46, bezpłatna infolinia – te 800 190 590 (czynna od pn.- pt. w godz. 8.00 – 20.00),
  • ŚOW Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, Katowice, Wydział Skarg i Wniosków, ul. Kossutha 13, 32 735 05 45,
  • Prokuratury, Policji.

  Pacjenci przyjmowani poza kolejnością:

  Przypadki pilne są przyjmowane poza kolejnością, bez konieczności posiadania skierowania.

  Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:

  Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w zakresie leczenia uzależnień. Zakres udzielanych świadczeń to zapewnienie terapii, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin.