WSPARCIE RODZINY – jasne, że tak

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Cel główny projektu Podniesienie dostępności i jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy. ZOBACZ PLAKAT

Cel główny projektu

Podniesienie dostępności i jakości usług wsparcia rodziny na terenie Gminy Miasta Częstochowy poprzez utworzenie Poradni dla rodziny, Punktu interwencji kryzysowej dla dzieci, które udzielą wsparcia mieszkańcom. Prowadzić to będzie do zwiększenie oferty
w zakresie usług wsparcia rodziny jako działań prewencyjnych ograniczających umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej. Doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom będącym w sytuacji kryzysowej.

Okres realizacji.

Od 1 lipca 2016 r. do 31 stycznia 2018 r. Przedłużony do 16 kwietnia 2018 r. Gotowość do świadczenia usługi do 16 kwietnia 2020 r.

Zakres wsparcia merytorycznego dla uczestnika projektu.

Wsparcie i rozwój asystentury rodzinnej i innych form pracy z rodziną – w ramach zadania zostaną utworzone kolejne stanowiska w zakresie asystentury rodziny oraz zorganizowane grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty m.in. w celu utworzenia instytucji rodzin wspierających.

Poradnia dla rodziny – w ramach zadania utworzona zostanie Poradnia dla rodziny, której usługi kierowane będą zarówno do dzieci, jak i do dorosłych członków rodzin.
W ramach pracy Poradni zapewnione zostaną specjalistyczne usługi w zakresie; psycholog dziecięcy/psycholog:wspieranie wychowawcze funkcji rodziny, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieci, młodzieży jak i dorosłych; terapeuta/psychoterapeuta: prowadzenie terapii zaburzeń, rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży; psychiatra: diagnozowanie autyzmu, ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzeń lękowych, nastroju, odżywiania, snu i inne; rehabilitant: ocena rozwoju i terapia; seksuolog dziecięcy: diagnoza i psychoterapia wynikająca z nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym; mediator: prowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych, kształcenie i rozwijanie umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, dietetyk: konsultacje i ułożenie diety dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Program żywieniowy będzie uwzględniać stan zdrowia i preferencje żywieniowe a także styl życia dzieci i dorosłych z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia; psychoterapia dla dorosłych: przeznaczona dla osób dorosłych znajdujących się w sytuacji kryzysów życiowych, nie potrafiących sobie poradzić w relacjach z ludźmi, nie radzących sobie z codziennym stresem, niezadowolonych z życia, nie potrafiących zrozumieć samych siebie, szukających wskazówek do rozwoju osobistego, mających zaniżoną samoocenę. Specjaliści oprócz indywidualnej pracy z klientem, będą dodatkowo prowadzić warsztaty, szkolenia czy też grupy wsparcia z obszaru swych działań.

Punkt Interwencji Kryzysowej dla dzieci PIKUŚ – w ramach zadania zostanie utworzony Punkt Interwencji Kryzysowej dla dzieci o nazwie PIKUŚ. Realizacja zadania pozwoli na ujawnienie sytuacji kryzysowych, pozwoli przełamywać stereotypy w odniesieniu do sytuacji przemocy, przezwyciężyć lęk przed oceną środowiska i obawą przed wkroczeniem służb społecznych w życie rodziny. Realizacja zadania daje także możliwość dotarcia z pomocą do dzieci i ich bliskich dotkniętych przemocą, zaniedbaniem, sytuacją kryzysową, pozostawionych bez opieki dorosłego, narażonych na niebezpieczeństwo, potrzebujących krótkoterminowej pomocy i wsparcia do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej, będących w chronicznym kryzysie. Dzięki pomocy bezpośredniej dla dziecka, możemy dotrzeć również do rodziców/opiekunów, potrzebujących wsparcia. Beneficjenci otrzymają specjalistyczną pomoc i wsparcie. Dzieci opuszczone, zaniedbane będą mogły skorzystać z pomocy socjalnej (wyżywienie i odzież). Będzie też możliwość uzyskania pomocy prawnej oraz uzyskania informacji w ramach kontaktu telefonicznego- telefon interwencyjny czynny od 08:00 do 20:00. Zadanie przyczyni się do zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie, które z uwagi na lęk i brak odpowiednich kompetencji pracowników, nie korzystają z pomocy instytucjonalnej.

Uczestnicy Projektu

Rekrutacja uczestników będzie trwać przez cały okres projektu tj. do 31 stycznia 2018 r.
Rekrutacja prowadzona będzie przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” oraz Częstochowskim Towarzystwem Profilaktyki Społecznej zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym.

Uczestnikami projektu mogą być:

Osoby bezpośrednio korzystające z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie, Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny, w tym szczególnie rodziny zastępcze kandydaci na rodziny zastępcze, prowadzące rodzinne domy dziecka, rodziny biologiczne (objęte wsparciem asystenta rodziny) przejawiające różnego typu dysfunkcje (np. patologie społeczne, zaburzenie struktury z powodu rozpadu małżeństwa, braku wiedzy i kwalifikacji do wychowania dzieci). W Poradni dla rodziny wsparcie otrzyma min.150 os. w tym 50 dorosłych.
W Punkcie Interwencji Kryzysowej dla dzieci będą to niepełnoletni doświadczający przemocy w rodzinie (fizycznej, psychicznej, seksualnej), zaniedbania, sytuacji kryzysowej, pozostawione bez opieki, narażone na niebezpieczeństwo, potrzebujący krótkoterminowej pomocy i wsparcia do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej oraz niepełnoletni w chronicznym kryzysie (min 35 dzieci).

WAŻNE DOKUMENTY: