Statut

STATUT CZĘSTOCHOWSKIEGO
TOWARZYSTWA
PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział I

§ 1

Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej zwane dalej Towarzystwem, które jest dobrowolnym Stowarzyszeniem Społecznym opierający się na pracy ogółu członków oraz osób stale współpracujących.

§ 2

Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz jest miasto Częstochowa.

§ 3

Towarzystwo działa zgodnie z Konstytucją i porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej i posiada osobowość prawną, w tym prawo do prowadzenia działalności gospodarczej dla zapewnienia środków finansowych na działalność statutową, a w szczególności na podstawie:

-Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989roku – „Prawo o Stowarzyszeniach”

-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1989 roku w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia rejestru Stowarzyszeń

-niniejszego Statutu.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Towarzystwo posiada logo i używa własnych znaków i pieczęci.

§ 5a

Działalność Towarzystwa prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej bądź materialnej.

Rozdział II

Cele, zadania i formy działalności

§ 6

1.Celem ogólnym Towarzystwa jest pomoc oraz wspomaganie pomyślnego rozwoju osób i grup społecznych zagrożonych różnego rodzaju patologiami społecznymi.

2.Do celów szczególnych należą:

a) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

b)ochrona i promocja zdrowia

c)pomoc społeczna- pomoc dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin

d) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym organizacja szkoleń i kursów zawodowych.

e) działalność charytatywna

f) wypoczynek dzieci i młodzieży

g) współpraca międzynarodowa z organizacjami i instytucjami o podobnej misji i charakterze działalności

h) promocja i organizacja wolontariatu

i) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

j) pomoc ofiarom przemocy

k) pomoc osobom i rodzinom w stanie kryzysu

§ 7

1.Główne formy działalności to:

a)działania terapeutyczne w placówkach stowarzyszenia, wszechstronna opieka nad dziećmi i młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych

b)poradnictwo w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

c)organizowanie szkoleń, realizacja programów i udzielanie bezpośredniej pomocy w zakresie profilaktyki HIV/AIDS

d)działalność postrehabilitacyjna – ułatwianie powrotu do społeczeństwa i udzielanie wszelkiej pomocy osobom, które ukończyły terapię i zachowują abstynencję narkotykową.

e)organizowanie różnorodnych form psychokorekcji, socjoterapii, rekreacji dla dzieci i młodzieży

f) organizowanie wszechstronnej pomocy dla dzieci i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

g) interwencja, wsparcie i terapia osobom i rodzinom w stanie kryzysu.

§ 7a

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową odpłatnie i nieodpłatnie.

Działalność nieodpłatna prowadzona jest w następującym zakresie:

a) 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

b) 87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

c) 94.99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

d) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

e) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

f) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

g) 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

h) 86.10 Z – Działalność szpitali

Działalność odpłatna prowadzona jest w następującym zakresie:

a) 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

b) 87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

c) 99.Z- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

d) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

e) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

f) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

g) 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

h) 86.10 Z – Działalność szpitali

§ 7b

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 8

1. Towarzystwo może prowadzić działalność zleconą przez zainteresowane Ministerstwa oraz przez terenowe Organa Administracji Państwowej.
2. Do prowadzenia działalności zleconej Towarzystwo może zorganizować odpowiednie placówki i zatrudnić kadrę specjalistyczną.

ROZDZIAŁ III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1.zwyczajnych;
2.wspierających;
3.honorowych.

§ 10

Członkami Towarzystwa mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które pragną czynnie realizować cele Towarzystwa.

§ 11

Członków zwyczajnych Towarzystwa przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego;
2. udziału w zebraniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo;
3. korzystanie z pomocy i urządzeń Towarzystwa.

§ 13

Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
1. brania czynnego udziału w realizacji celów i zadań Towarzystwa;
2. stosowanie się do Statutu, uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Towarzystwa;
3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa i deklarującą w niej swój udział, przez udzielanie poparcia finansowego;
2. Członków wspierających przyjmuje do Towarzystwa Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji;
3. Członkowie wspierający są reprezentowani w Towarzystwie przez swoich pełnomocników;
4. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 15

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
2. skreślenie przez Walne Zebranie w razie zalegania ze składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż jeden rok;
3. w przypadku śmierci członka.

§ 16

Członkostwo członka wspierającego – osoby prawnej ustaje w następujących przypadkach:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu;
2. wykreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w związku ze zmianą profilu działalności lub z powodu utraty osobowości prawnej.

§ 17

1. Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój Towarzystwa Walne Zebranie na wniosek Zarządu Głównego może nadać godność członka honorowego.
2. Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa i ich kompetencje

§ 18

1. Władzami Towarzystwa są:
– Walne Zebranie;
– Zarząd Główny;
– Główna Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku ustąpienia członków Władz Towarzystwa w czasie trwania kadencji Władnym przysługuje prawo kooptacji, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Władz pochodzących z wyboru.
4. Uchwały Władzy podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na rok i jest zwoływane przez Zarząd Główny Towarzystwa.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje w uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny:
– z własnej inicjatywy;
– na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
– na żądanie 1/3 ogółu członków Towarzystwa.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19a

1. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania nie uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
2. O drugim terminie zebrania powinny być poinformowani członkowie w zawiadomieniu o posiedzeniu Walnego Zebrania. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu, jednakże nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie zebrania.

§ 20

O terminie, miejscu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania zawiadamia członków Zarząd Główny co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1. ustalenie programu działania Towarzystwa;
2. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
3. wybór Przewodniczącego Zarządu Głównego;
4. zatwierdzenie wytycznych i sprawozdań finansowych;
5. uchwalenie członkostwa honorowego oraz pozbawienie tego członkostwa na wniosek Zarządu Głównego;
6. zatwierdzenie regulaminów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
7.ustalenie składek członkowskich;
8. wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
9. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu;
10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa;
11. zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie składek ze składu Towarzystwa tych jego członków, których działalność jest sprzeczna z prawem, celami Towarzystwa, postanowieniami Statutu lub uchwałami Walnego Zebrania;
12. podejmowaniu uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§ 22

Zarząd Główny Towarzystwa jest wybierany przez Walne Zebranie według następującego klucza:
– Przewodniczący zarządu;
– Wiceprzewodniczący zarządu;
– Sekretarz.

§ 23

Członek Zarządu Głównego traci swój mandat w przypadku:
1. ustania członkostwa;
2. zrzeczenia się funkcji;
3. odwołanie z funkcji przez Zarząd Główny z powodu uchylania się od pracy.

§ 24

1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za działalność przed Walnym Zebraniem
2. Do prowadzenia działalności Towarzystwa Zarząd Główny zatrudnia Dyrektora.
3. Dyrektor wybierany jest na podstawie konkursu, którego wymagania i szczegółowe warunki określa Zarząd Główny.

§ 24a

Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25

Do kompetencji Zarządu Głównego należą:
1. powoływanie oddziałów terenowych;
2. powoływanie i nadzorowanie placówek Towarzystwa;
3. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających;
4. zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu Głównego tych członków, którzy uchylają się od pracy na rzecz Towarzystwa;
5. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów lub ich odwoływanie, mianowanie Zarządów tymczasowych lub pełnomocników do czasu wyboru i ukonstytuowania się nowego Zarządu;
6. ustalanie wytycznych i zatwierdzanie planów działalności Towarzystwa;
7. powoływanie i nadzorowanie pracy Dyrektora Towarzystwa, a w razie rażących zaniedbań jego odwoływanie.

§ 25a

Do kompetencji Dyrektora Towarzystwa należą:
1. realizacja celów Towarzystwa;
2. zatwierdzanie budżetu Towarzystwa;
3. zatrudnianie pracowników etatowych;
4. zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
5. oficjalne reprezentowanie Towarzystwa;
6. decydowanie o współpracy z innymi organizacjami (w tym międzynarodowymi) o podobnym profilu działania;
7. przygotowywanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Towarzystwa oraz podawanie ich do publicznej wiadomości;
8. pozyskiwanie środków finansowych na działalność Towarzystwa;
9. zarządzanie placówkami Towarzystwa.

§ 26

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jego członków.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez któregokolwiek z członków Zarządu nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 27

Odwoływanie z funkcji Przewodniczącego Zarządu Głównego może nastąpić w toku kadencji wyłącznie uchwałą Walnego Zebrania.

§ 28

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja wybiera spośród swych członków. Przewodniczącego oraz jego Zastępcę.
2. Komisja Rewizyjna ma być niezależna od zarządu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej oraz członkowie tego organu:
– nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
– nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
– mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 29

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Towarzystwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność finansową;
2. przedkładanie Walnemu Zebraniu Towarzystwa informacji i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz uwag i wniosków z nich wynikających;
3. dokonywanie oceny projektów budżetu i bilansów;
4. uchwalanie szczegółowe regulaminu swego działania i regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału, przedkładając go do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu;
5. nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnej Oddziału.

ROZDZIAŁ V

Oddziały Terenowe Towarzystwa

§ 30

1. Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
2. Nazwa, teren działania i siedziba określone są przez Zarząd Główny.
3. Do powstania oddziału wymagana jest liczba co najmniej 10 członków.

§ 31

1. Władzami Oddziału są:
a) Walne Zebranie Oddziału;
b) Zarząd Oddziału;
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja władz Oddziału trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Oddziału.

§ 32

1. Najwyższa władzą Oddziału jest Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd Oddziału.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 33

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
1. uchwalanie programu działania Oddziału zgodnie z postanowieniem Statutu i naczelnych Władz Towarzystwa;
2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;
3. uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
4. wybór Władz Oddziału oraz delegatów na Walne Zebranie Towarzystwa;
5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału i członków.

§ 34

Walne Zebranie Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 35

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może być zwołane z inicjatywy:
a) Zarządu Głównego;
b) Zarządu oddziału;
c) Głównej Komisji Rewizyjnej;
d) Komisji Rewizyjnej Oddziału;
e) 1/3 Liczby członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 36

Zarząd Oddziału składa się z trzech członków.

§ 37

Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału oraz uchwał i wytycznych Władz naczelnych Towarzystwa;
2. uchwalanie planów działalności Oddziału oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich działalności;
3. składanie okresowych sprawozdań z pracy Zarządowi Głównemu.

§ 38

Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 39

1.Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
2.Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej oddziału.

Rozdział VI

Majątek Towarzystwa

§ 40

Majątek Towarzystwa stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 40a

Nadwyżka przychodów nad kosztami Towarzystwo przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 41

Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. składki członkowskie;
2. dotacje, subwencje i darowizny;
3. dochody z działalności statutowej;
4. przychody z odpłatnej działalności statutowej.

§ 42

1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie zobowiązania wymagają do swej ważności podpisu Dyrektora i jednej z trzech osób upoważnionych przez Zarząd Główny albo dwóch z trzech osób upoważnionych przez Zarząd Główny.
2. Do ważności dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy Dyrektora i jednej z trzech osób upoważnionych przez Zarząd Główny albo dwóch z trzech osób upoważnionych przez Zarząd Główny.
3. Na mocy niniejszego statutu zabrania się:
– udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
– przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
– wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa;
– zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 43

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy braku quorum w pierwszym terminie zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie, które uchwały w tych sprawach podejmuje bez względu na liczbę obecnych członków

§ 44

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie członków Towarzystwa większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do glosowania. Przy braku quorum w pierwszym terminie zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie, które uchwały w tych sprawach podejmuje bez względu na liczbę obecnych członków

Jednolity tekst Statutu po zmianach w dniu 23-09-2014 r