Hostellove

Program jest skierowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, które ukończyły terapię leczenia uzależnień w systemie stacjonarnym w ośrodku leczenia uzależnień oraz do członków ich rodzin. Na hostel przyjmowane są osoby w wieku od 15 do 21 roku życia.
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie jest pełne utrzymywanie abstynencji narkotykowej, alkoholowej (od momentu zakończenia leczenia) oraz nikotynowej (ta ostatnia obowiązuje również osoby dorosłe, ponieważ w hostelu będą przebywały osoby nieletnie).
Celem programu jest poprawa funkcjonowania i jakości życia osób po ukończonej terapii, tych które z różnych przyczyn nie zamierzają wrócić do swojego domu rodzinnego. W ramach programu oferujemy im bezpłatną pomoc prawną, konsultacje doradcy zawodowego oraz kursy aktywizacyjne.
Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemowych Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.