Razem raźniej

PROGRAM PSYCHOEDUKACYJNY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD NARKOTYKÓW ,,RAZEM RAŹNIEJ”

um_cz-wa

Celem programu jest zwiększenie dostępności do terapii i rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychologicznej i wsparcia.

Stworzony z myślą o osobach uzależnionych lub mających problemy na skutek używania substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin mieszkających na terenie miasta Częstochowy. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia profilaktyczne i edukacyjne w szkołach, młodzież i ich rodziny będą mogły korzystać z konsultacji, poradnictwa i terapii. Powstanie zespół interdyscyplinarny składający się z pedagogów, psychologów, specjalistów terapii uzależnień, którego zadaniem będzie realizowanie indywidualnych planów pomocy dla młodzieży i ich rodzin. Projekt realizowany w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym przy ul. Rejtana 7B, tel. 34 363 97 54.

Program finansowany ze środków Urzędu Miasta Częstochowy przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej.